Shopping Cart
1971
shopping cart, cardboard, crepe paper, twine, paint
40" x 15" x 13"

Shopping Cart